Yoshitake Hashimoto

A frequent visitor to Australia through his work as a high scholl English teacher, Hashimoto Sensei began his training as a soto deshi to Kataoka Sensei in Osaka. Since then he has gone on to found his own organisation Junshinkai with three dojo in Mia, Japan.

Ikkyo Taigi demonatrationGoningake


Comments